3.Sınıf Matematik Konuları ve Kazanımları

İlkokul 3.sınıf matematik konuları ve 3.sınıf matematik kazanımları MEB tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.   3.sınıf matematik programı sayılar ve işlemler, geometri, ölçme ve veri işleme öğrenme alanlarından oluşmaktadır.

M.3.1. SAYILAR VE İŞLEMLER

M.3.1.1. Doğal Sayılar

Terimler veya kavramlar: basamak, basamak değeri, yüzlük, tek sayı, çift sayı
Semboller: >, <

 • M.3.1.1.1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Öncelikle modeller kullanılarak üç basamaklı sayılar kavratılır.
 • M.3.1.1.2. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar.
 • M.3.1.1.3. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler.
 • M.3.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.
 • M.3.1.1.5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar.
 • M.3.1.1.6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik sayar.
 • M.3.1.1.7. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur.
 • M.3.1.1.8. Tek ve çift doğal sayıları kavrar.
 • M.3.1.1.9. Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi çift mi olduğunu ifade eder.
 • M.3.1.1.10. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

M.3.1.2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 • M.3.1.2.1. En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
 • M.3.1.2.2. Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların birbirleriyle toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösterir.
 • M.3.1.2.3. İki sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 • M.3.1.2.4. Zihinden toplama işlemi yapar.
 • M.3.1.2.5. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
 • M.3.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.3.1.3. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 • M.3.1.3.1. Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.
 • M.3.1.3.2. İki basamaklı sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı sayıları, üç basamaklı 100’ün katı olan doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
 • M.3.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 • M.3.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.

M.3.1.4. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

 • M.3.1.4.1. Çarpma işleminin kat anlamını açıklar.
 • M.3.1.4.2. Çarpım tablosunu oluşturur.
 • M.3.1.4.3. İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar.
 • M.3.1.4.4. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar.
 • M.3.1.4.5. 5’e kadar (5 dâhil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder.
 • M.3.1.4.6. Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer.

M.3.1.5. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Terimler veya kavramlar: kalan

 • M.3.1.5.1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
 • M.3.1.5.2. Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10’a kısa yoldan böler.
 • M.3.1.5.3. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder.
  Bölme işleminde bölünenin, bölen ve bölüm çarpımının kalan ile toplamına eşit olduğu modelleme ve
  işlemlerle gösterilir.
 • M.3.1.5.4. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer.
  Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

M.3.1.6. Kesirler

Terimler veya kavramlar: kesir, pay, payda, kesir çizgisi, birim kesir

 • M.3.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
 • M.3.1.6.2. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir.
 • M.3.1.6.3. Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • M.3.1.6.4. Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir.
 • M.3.1.6.5. Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler.
 • M.3.1.6.6. Payı paydasından küçük kesirler elde eder.

M.3.2. GEOMETRİ

M.3.2.1. Geometrik Cisimler ve Şekiller

Terimler veya kavramlar: dörtgen, beşgen, altıgen, sekizgen, köşegen, ayrıt, yüz, koni

 • M.3.2.1.1. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir.
 • M.3.2.1.2. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar.
 • M.3.2.1.3. Cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer; kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler.
 • M.3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder.

M.3.2.2. Uzamsal İlişkiler

Terimler veya kavramlar: simetri doğrusu

 • M.3.2.2.1. Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler.
 • M.3.2.2.2. Bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlar.

M.3.2.3. Geometrik Örüntüler

 • M.3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer.

M.3.2.4. Geometride Temel Kavramlar

Terimler veya kavramlar: nokta, doğru, ışın, doğru parçası, açı

 • M.3.2.4.1. Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir.
 • M.3.2.4.2. Doğruyu, ışını ve açıyı tanır.
 • M.3.2.4.3. Doğru parçasını çizgi modelleri ile oluşturur; yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.

M.3.3. ÖLÇME

M.3.3.1. Uzunluk Ölçme

Terimler veya kavramlar: kilometre (km)

 • M.3.3.1.1. Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için standart olmayan ölçme araçları tanımlar ve bunları
  kullanarak ölçme yapar.
 • M.3.3.1.2. Metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri cinsinden yazar.
 • M.3.3.1.3. Cetvel kullanarak uzunluğu verilen bir doğru parçasını çizer.
 • M.3.3.1.4. Kilometreyi tanır, kullanım alanlarını belirtir ve kilometre ile metre arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • M.3.3.1.5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.

M.3.3.2. Çevre Ölçme

Terimler veya kavramlar: çevre

 • M.3.3.2.1. Nesnelerin çevrelerini belirler.
 • M.3.3.2.2. Şekillerin çevre uzunluğunu standart olmayan ve standart birimler kullanarak ölçer.
 • M.3.3.2.3. Şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.M.3.3.2.4. Şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer.

M.3.3.3. Alan Ölçme

Terimler veya kavramlar: alan

 • M.3.3.3.1. Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer.
 • M.3.3.3.2. Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder.

M.3.3.4. Paralarımız

 • M.3.3.4.1. Lira ve kuruş ilişkisini gösterir.
 • M.3.3.4.2. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.

M.3.3.5. Zaman Ölçme

Terimler veya kavramlar: saniye

 • M.3.3.5.1. Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar.
 • M.3.3.5.2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • M.3.3.5.3. Olayların oluş sürelerini karşılaştırır.
 • M.3.3.5.4. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.

M.3.3.6. Tartma

Terimler veya kavramlar: gram (g)

 • M.3.3.6.1. Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer.
 • M.3.3.6.2. Bir nesnenin kütlesini tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder.
 • M.3.3.6.3. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer.

M.3.3.7. Sıvı Ölçme

Terimler veya kavramlar: litre (L)

 • M.3.3.7.1. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar.
 • M.3.3.7.2. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder.
 • M.3.3.7.3. Litre ile ilgili problemleri çözer.

M.3.4. VERİ İŞLEME

M.3.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme

 • M.3.4.1.1. Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.
 • M.3.4.1.2. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.
 • M.3.4.1.3. En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler
Abone Ol
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle